BETINGELSER & VILKÅR

Vennligst les gjennom våre vilkår før du bestiller. Når du har booket ditt opplegg vil vilkårene under være en del av avtalen du godtar. Andre vilkår kan gjelde ved videreformidling av henvendelser til andre tilbydere. 

1. Generelt

Toppturing AS skal engasjere og begeistre ved å skreddersy unike og uforglemmelige turopplevelser til alle som ønsker å oppleve fjellheimen på nært hold.

Dette gjennomføres via et nettverk med guider, erfarne fjellfolk og lokale tjenesteytere i fellesskap, og med et kontinuerlig fokus på bærekraftighet og et minst mulig fotavtrykk.


2.Bestilling

Bestillinger utføres via www.toppturing.no, epost kontakt@toppturing.no, FB Messanger eller via telefon nummer som angitt under kontaktinformasjon. Reservasjoner er bindene, og du vil motta en bookingbekreftelse på epost.


3. Betaling

Dersom du har booket flere aktiviteter forfaller totalen 14 dager etter at du har gjort en reservasjon. Når du har mottatt en bestillingsbekreftelse via epost er din bestilling bekreftet. Oppgjør enten via Vipps eller via elektroniske fakturaer. Ved bestilling med kort frist til turdag avtales betaling med tilsvarende kort frist og senest innen dato for turdag. Ved endelig bekreftelse godkjenner du samtidig våre vilkår og betingelser automatisk.


4. Avbestilling

  1. Avbestillinger sendes til kontakt@toppturing.no, dette er eneste gyldige tilbakemeldingsmetode for avbestillinger.
  2. Avbestillinger er gyldige fra mottatt dato. Avbestilling 15 dager før avreise: 80% refusjon av den totale kostnaden.
  3. Avbestilling 14-8 dager før avreise: 50% refusjon av den totale kostnaden.
  4. Avbestilling 7-0 dager før avreise: ingen refusjon.
  5. Ved retur av covid-19, eller tilsvarende pandemier, kan direkte relatert avbestillinger avbestilles 8 dager før avreise i sin helhet. Vi anbefaler alle våre gjester å sjekke at egen forsikring dekker kanselleringer grunnet pandemi.


5. Endringer i reiseplan

Ved ønske eller behov for endringer på allerede bekreftet bestilling vil det tilkomme en ekstra serviceavgift på 500 NOK per deltaker.


6. Endringer før avgang

Toppturing AS forbeholder seg retten til å utføre nødvendige endringer på avtalt opplegg dersom uforutsette hendelser (pandemi, naturkatastrofer, ekstrem vær o.l.). Vi vil selvsagt alltid tilstrebe å tilrettelegge en alternativ løsning som vil oppleves hensiktsmessig og smidig for Bestiller. Gjensidig fleksibilitet, hyppig oppfølging og kommunikasjon vil være avgjørende for begge parter. Vi kommer aldri til å gjennomføre avtalt opplegg ved fare for gjestenes liv og helse, sikkerheten er vår viktigste agenda.


7. Deltakere under 18 år

Deltakere yngre enn 18 år, uten følge av nærmeste familie, krever en skriftlig tillatelse fra en verge eller foresatt før de deltar på våre aktiviteter. Gjester under 16 år må være i følge av en myndig person eller voksen.


8. Minimum antall deltakelse på turer og events

Toppturing AS forbeholder seg retten til å kansellere turer eller events ved for lav påmelding. Forhåndsbetalte gjester vil bli tilbudt å flytte eller utsette sin bestilling til et tilsvarende arrangement, eller få full refusjon avhengig av situasjonen for avlysning. Alternative løsninger vil bli drøftet i lag med bestiller i god tid for startdato.


9. Deltakerens ansvar på tur

Toppturing AS følger Kardemommeloven og ønsker at gjestene våre også skal være gode og snille, da kan man gjøre nesten hva man vil. Dersom du som gjest oppleves overstadig beruset, truende eller unødvendig ubehagelig overfor turlederen eller andre i reisefølget vil du risikere å bli bedt om å avbryte turen eller opplegget av enten turlederen direkte eller av Toppturing AS.

Utgifter og kostnader i forbindelse med opphør eller avbrutt tur grunnet gjestens eget anliggende tilfaller gjesten selv.

Toppturing AS tar ikke ansvar for episoder relatert til egne helseproblemer og medisinsk forbruk som på forhånd ikke har vært opplyst om.

Reise- og ulykkesforsikring er gjestens ansvar å påse dekker påmeldt aktivitet, og gyldig dokumentasjon må medbringes på tur. Vi aksepterer forevisning av elektronisk dokumentasjon. Deltakelse er på egen risiko, og Toppturing AS er ikke ansvarlig for uforutsette ulykker eller sykdom.


10. Vårt ansvar

Vi vil gjøre vårt ytterste for å levere en turopplevelse tro mot avtalt opplegg. Værforbehold vil være den aller hyppigste årsaken til endring i avtalt opplegg, og vi oppfordrer gjestene om å følge nøye med på værmeldinger for området og perioden som er avtalt.

Ved uforutsette hendelser vil vi gå svært langt for å fremme en alternativ løsning fra et eventuelt nødvendig avvik i opprinnelig opplegg.

Toppturing AS fraskriver seg ethvert ansvar for eget tap av gjenstander og klær underveis, og uforutsette hendelser som ligger utenfor vår kontroll. Dersom Toppturing AS avlyser opplegget mindre enn 30 dager før avreise vil du som gjest motta full refusjon.


12. Tvistesaker

Eventuelle avvik må innrapporteres asap til enten turleder eller Toppturing AS direkte. Klager etter endt opplegg har en ukes frist fra siste turdag og må sendes til kontakt@toppturing.no. Utover dette forholder Toppturing AS seg til norske lover.


Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, f.eks. via VIPPS.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Toppturing AS, kontakt@toppturing.no, t: 93040014, org.nr 821200172, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.