Risiko ved toppturing

Generell risikoinfo

Når vi ferdes i fjellet vinterstid utsetter vi oss for en rekke faremomenter. Det er viktig at vi til enhver tid har fokus på å redusere denne risikoen. Det første risikoreduserende tiltaket er at vi bruker en sertifisert turleder som har grundig utdanning i å gjenkjenne faremomenter i fjellet, og har god kjennskap til beste praksis for hvordan disse håndteres.


Hver turdag vil innledes med et ferdaråd. Der vi planlegger turen basert på aktuelle forhold, gruppens forutsetninger, ønsker og ferdigheter. Vi går også gjennom faremomenter vi kan møte og risikoreduserende tiltak.
Et viktig moment for å redusere risiko er at vi til enhver tid holder gruppen samlet og opprettholder god kommunikasjon. Deltakelse på tur skjer under eget ansvar, og det er viktig at deltakere føler medansvar, og fortløpende gjør egnede tiltak for egen sikkerhet.


Leder vil opplyse om eventuelle utsatte punkt underveis , men det er også viktig at deltakere er oppmerksomme, holder god avstand til skavler, og holder gruppa samlet i eksponert terreng.
Bratt snødekket terreng og utløpsområder under vil alltid innebære skredrisiko. Alt skredterreng skal unngås hvis ikke turleder sier det er ok. Turleder legger inn betydelig sikkerhetsmargin på sine vurderinger, men det vil alltid finnes en restrisiko for at det går skred i slikt terreng.

Enhver deltaker står fritt til å si at de ikke ønsker å ta denne risikoen, og at de ønsker at all ferdsel skal skje utenfor snøskredterreng. (i praksis betyr det å ikke bli med på oppsatte turer som går i skredterreng)

Ved hardt føre kan det være fare for utglidning i bratt terreng. Vi skal alltid være bevisst på hva vi har under oss, og hva konsekvensen av en utglidning vil være. Deltakernes evne og ferdigheter til å bevege seg trygt er også et viktig risikoreduserende tiltak som vil bli vurdert av turleder.
Fall kan også skje ved mykere føre og skader kan oppstå av skjulte steiner, kutt fra stålkanter, vridninger i knær etc. Turleder har med seg førstehjelp, vindsekk og varmejakke, i tillegg til egnet kommunikasjonsutstyr ( inReach nødpeilesender hvis det ikke er dekning for telefon). 

Vi anbefaler bruk av hjelm. Hvis det ikke er flyvevær tas det med i vurderingen. Eventuell redning vil da ta lang tid. Turgruppa har også med liggeunderlag eller annet utstyr som en skadet kan ligge på, og vi legger inn ekstra sikkerhetsmargin i alt vi gjør for å redusere risikoen for skader.

I fjellet er været alltid en viktig faktor. Turer skal planlegges slik at de er egnet for dagens vær og skredforhold. Begrenset sikt gjør navigasjon vanskeligere. Det skal til enhver tid vurderes hvis forholdene er egnet for gruppens ferdigheter og det vi ønsker å gjennomføre. Det er også viktig å vurdere hva som vil skje hvis en deltakere skader seg slik været er, eller vil bli. 

Turleder skal ha med seg egnet navigasjonsutstyr for forholdene (kart, kompass, GPS, telefon etc.).

02.02.23.
OOP.